خطوط اختصاصی

کليه قيمت هاي خطوط به ريال مي باشد.

 

  •   قيمت خطوط اختصاصي ۱۰۰۰ :
رديف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمايندگان نمايندگان ويژه

غیر سفارشی

سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۳۵,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۳۵۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۳۱۵،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۲۸۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۷۰۰،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۴ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۱ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۲،۷۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۲۵۰،۰۰۰ ۴،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۵۰۰،۰۰۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰
۹ ۱۰۰۰XX ۶ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵،۰۰۰،۰۰۰

 

  •   قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰ :
رديف تعداد ارقام کاربران نمايندگان

غیر سفارشی

سفارشی غیر سفارشي سفارشي
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
۱ ۱۲ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۳۰۰،۰۰۰
۲ ۱۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۴،۵۰۰،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۹،۵۰۰،۰۰۰
۳ ۹ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰
۴ ۸ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰ ۲۳،۰۰۰،۰۰۰

قيمت خطوط ۹ رقمي و ۸ رقمي خيلي رند (مثلا ۲۰۰۰۲۲۲۲ ) بايد توسط اوپراتور استعلام گردد

 

  •   قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰ :
رديف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمايندگان نمايندگان ويژه
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۵۰،۰۰۰ ۱۳۵،۰۰۰ ۱۰۵،۰۰۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۹۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود استعلام شود استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود استعلام شود

خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غير رند نمي باشد

 

  •   قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت :
رديف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمايندگان نمايندگان ويژه
۱ ۰۲۱XXXXXXXXXXX ۸ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
۲ ۰۲۱XX ۵ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۵۰۰،۰۰۰
۳ ۰۲۱X ۴ ۶،۶۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۵۰۰،۰۰۰

به واسطه اين سرويس، مشترکين تلفن ثابت مي‌توانند با شماره‌ تلفن ثابت خود و از طريق اين پنل ، به ارسال و دريافت پيامک بپردازند و بدين ترتيب به جاي پيش شماره هاي مجازي ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰، شماره ثابت تلفن کسب و کار خود را به همراه پيش شماره ۰۲۱ به عنوان شماره فرستنده، به کار ببرند.
به عنوان مثال به جاي شماره ۱۰۰۰۲۲۲۴۸۰۱۶ ميتوانيد از شماره ۰۲۱۲۲۲۴۸۰۱۶ پيامک هاي خود را ارسال و پيامک مخاطبين را دريافت نماييد .
متقاضيان سرويس مي توانند پس از تکميل فرم ثبت نام و خريد پنل کاربري يا نمايندگي اقدام به سفارش خط ثابت خود نمايند ، مدارک مورد نياز جهت سفارش خط :
۱- کپي کارت ملي
۲- اصل و کپي آخرين قبض تلفن ثابت به نام مالک پنل

 

  •   قيمت خطوط مجازي ۰۲۱  (سامانه اطلاع رسانی و یا دفتر کار تهران)

خطوط مجازي : اين خطوط براي ارسال و دريافت فکس و تلفن گويا مي باشند.

رديف تعداد ارقام کاربران
غیر رند نیمه رند رند
۱ ۸ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰
۲ ۷ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۳ ۶ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰

 

  •   شرايط نمايندگان ويژه :

۱- روزانه بيش از ۵۰ هزار پيامک ارسال داشته باشند.

۲- خريد هاي ايشان يکجا و بيش از ۱۰ ميليون تومان باشد.
۳- روزانه حداقل ۵ خط اختصاصي خريداري نمايند.

فهرست