پنل پیام کوتاه

براي ارائه نماينده مشابه نماينده بايد تعهدات زير را بپذير :
1- هزينه هر نماينده مشابه 260 هزار تومان است و در هنگام ايجاد نماينده بايد پرداخت شده و سپس دامنه اعلام گردد
2- نماينده موظف است تمامي کاربران نماينده خود را احراز هويت نمايد
3- مسئوليت کاربران زيرنماينده هم با خود نماينده اصلي مي باشد
4- نماينده موظف است کليه کاربران زير نماينده را نيز مانيتور و کنترل نمايد
5- ارسال مدارک کاربران از جمله کپي کارت ملي و کپي قبض ياسند موبايل از نماينده و کاربران نماينده از طريق بخش ارسال مدارک الزامي است
6- نماينده تعهد مينمايد ساليانه 60% مبلغ 260 هزار تومان را بابت تمديد پنل پرداخت نمايد
7- نمايندگان مشابه لوگو و دامنه اختصاصي داشته و بابت درج لوگو براي ايشان هزينه جداانه دريافت نمي گردد

Copyright © 2008-2013 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved